Card image

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

Galleries Based on Tags

ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม
ที่อยู่ : แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บางเขน กรุงเทพฯ
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 6 ถ.รามอินทราก.ม.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาติให้สร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2512 โดย พันเอกปิ่น มุทุกันต อธิบดีกรมการศาสนา ในขณะนั้น ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 ตรงกับ วันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นองค์ประธานเปิดป้ายและประทานนามวัดต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2512 สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดมกุฎกษัตริยารามเสด็จมาเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน (หลวงพ่อพุทธนิมิต)

Share This

Visit Website