Card image

ถวายหนังสือสวดมนต์ 9 วัด

Galleries Based on Tags

ร่วมกันถวายหนังสือสวดมนต์ 9 วัด. จำนวน 1,099 เล่ม รวม 18,683 บาท  ทั้งหมด 48 ครอบครัว

 1. วัดหลวงพ่ออุตตมะ  วัดวังก์วิเวการาม - สังขละบุรี , กาญจนบุรี , ไทย
 2. วัดสระลงเรือ -  กาญจนบุรี  , ไทย
 3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา  , ไทย
 4. วัดใหญ่ชัยมงคล -  อยุธยา  , ไทย
 5. วัดวิหารพระมงคลบพิตร - อยุธยา  , ไทย
 6. วัดอัยยิการาม รังสิตคลองเก้า-  ปทุมธานี , ไทย
 7. วัดป่าเลไลยก์ หลวงพ่อโต คุ้มขุนช้าง - สุพรรณบุรี  , ไทย
 8. วัดป่าจิตตภาวนา ฟ้าคราม - อําเภอ ลําลูกกา ปทุมธานี , ไทย
 9. วัด.........
 10. ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายวัดหรือแจกตามต้องการ
 11. ส่งฟรีทางไปรษณีย์ให้ผู้ร่วมถวายหนังสือสวดมนต์ที่ต้องการด้วย

ท่านที่ถวายหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า 9 มงคล ดังต่อไปนี้

 1. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทะศาสนา ให้มีความยั่งยืนถาวร
 2. ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมียอดเยี่ยม คือ ธรรมทานบารมี
 3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)
 5. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
 6. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพ และสันติสุขแก่ชาวโลก
 7. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
 8. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับ
 9. ได้ชื่อว่าเป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของกัลยาณมิตร

อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน จากพระอาจารย์เกษม อาจิณณสีโล ท่านว่าไว้ดังนี้

 1. กรรมเวรจากอดึตจะได้ลบล้าง
 2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
 3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
 4. สามีภรรยาที่แตกแยกกันจะคืนดีกัน
 5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
 6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
 7. บุตรจะเฉลียวฉลาดเจริญรุ่งเรือง
 8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
 9. ลูกหลานที่เกเร ดื้อรั้นจะกลายเป็นคนดี
 10. พ่อแม่จะมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนาน
 11. วิญญาณของบรรพบุรุษ์ ผู้ที่เราเคารพและรักจะไปสู่สุขคติ
 12. จากคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล พระอาจารย์เกษม อาจิณณสีโล

ท่านที่ได้บำเพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้ว ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชาตืนี้และชาติหน้า เป็นผู้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัยทั้งปว

 

Share This

Visit Website