Card image

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

Galleries Based on Tags

วัดภูเขาทอง : วัดภูเขาทองตั้งอยู่บริเวณยุทธภูมิครั้งสำคัญระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่า ทั้ง 2 ยุคสมัยของการเสียกรุง ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ตามพระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า วัดภูเขาทอง นั้น สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยต้นอยุธยา แต่ในคราวสงครามที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่ามีชัยเหนืออยุธยาในคราวเสียกรุง ครั้งที่ 1 นั้น พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดีย์ก่อทับองค์เจดีย์เดิมของวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์ในภายหลัง จึงหลงเหลือส่วนฐานนั้นเท่านั้นที่ยังคงเป็นรูปแบบมอญดังเดิม

Share This

Visit Website