Card image

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

Galleries Based on Tags

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสรณ์สถานที่น่าจดจำและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นสถานที่จำรองเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นราว พ.ศ. 2308 ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยอุทยานวีรชนค่ายบางระจันได้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆไว้มากมาย

ที่อยู่: ตำบล บางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150

โทรศัพท์: 087 589 4033

Share This

Visit Website