Jun 29th, 2019 admin , 14745  Views

Giant Monkey Pod Tree

ต้นจามจุรียักษ์ (กาญจนบุรี). ต้นจามจุรียักษ์ หรือ ต้น ก้ามปูยักษ์ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและยังไม่ ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีมากนัก มีอายุเกิน 100 ปี ที่ไม่ว่าใครได้ มาเห็นก็ต้องตะลึงกับความใหญ่โตมโหฬารของต้นไม้ ยักษ์คู่เมืองกาญจนบุรีต้นนี้

More images


ต้นจามจุรียักษ์

ต้นจามจุรียักษ์


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดกาญจนบุรี

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.