Jun 29th, 2019 admin , 19391  Views

The Hin Dad Hot Spring ,Kanchanaburi

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่กัน เพื่อสุขภาพ น้ำพุร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อ.ทองผาภูมิ บ้านหินดาด มีลักษณะเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากเนินย่อม ๆ กว้างพอประมาณ เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้อ อักเสบ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนหินดาด เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส

More images


น้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี

น้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี

น้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี

น้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี

น้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดกาญจนบุรี

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.