Jul 2nd, 2019 admin , 24125  Views

Naga Fireballs on the End of Buddhist Lent Day , Nongkhai

"บั้งไฟพญานาค" เป็นปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ที่ลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำแม่น้ำโขง เหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ 1-30 เมตร แล้วพุ่งแหวกอากาศขึ้นไปสูงประมาณ 50-150 เมตร นานประมาณ 5-10 วินาที แล้วก็จะดับหายวับไปในอากาศ โดยไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ลูกไฟที่เกิดขึ้นจะไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง ขนาดของลูกไฟมีตั้งแต่เท่าหัวแม่มือจนถึงขนาดเท่าฟองไข่ไก่ และจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี 

แรกเริ่มเดิมทีชาวหนองคายเคยเรียกบั้งไฟพญานาคว่า “บั้งไฟผี” ส่วนชาวเวียงจันทร์ สปป.ลาวจะเรียกว่า “ดอกไม้ไฟน้ำ” จากการเฝ้าสังเกตของชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำโขงนี้เองที่ทำให้ได้พบว่าบั้งไฟผี (หรือ ดอกไม้ไฟน้ำ) มักจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจำในช่วงเวลาพลบค่ำไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 11 ตามปฏิทินทางจันทรคติซึ่งตรงกันกับ “วันออกพรรษา” พอดิบพอดี ต่อมาภายหลังจึงได้มีการนำเอาตำนานความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับพญานาคเข้ามาผูกโยงเข้ากับเรื่องราวทางพุทธศาสนาจนก่อกำเนิดเกิดเป็น “ตำนานบั้งไฟพญานาค” ที่เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนกระทั่งปัจจุบัน


     เรื่องเล่าโดยย่อเกี่ยวกับตำนานบั้งไฟพญานาคมีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาลภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเสด็จออกเผยแผ่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงประกาศยิ่ง จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ค่ำคืนหนึ่งพญานาคเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม ความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงขอให้พญานาคลาสิกขาเนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ พญานาคยอมตามคำของพระพุทธองค์แต่ได้ทูลขอให้เรียกกุลบุตรที่กำลังจะบวชว่า “นาค” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาของตนก่อนแล้วจึงค่อยบวชเข้าโบสถ์เป็นพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นต้นมาจึงมีการเรียกกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า “พ่อนาค

 

More images


วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ชมบั้งไฟพญานาค ที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ชมบั้งไฟพญานาค

ชมบั้งไฟพญานาค

ชมบั้งไฟพญานาค

ชมบั้งไฟพญานาค


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดหนองคาย

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.