Card image

KOI Restaurant - Sathorn

Galleries Based on Tags

เมื่อความหรูหรามาพบกับความน่าค้นหา

ท่ีนี่ไม่ใช่แค่เพียงสาขาท่ีสองของ KOI ในเมืองกรุงเทพมหานคร – สาขาท่ีสองน้ีเป็นการเน้นยํ้าอีกขั้นถึงความโดดเด่นของ เครือธุรกิจของ KOI ในเมืองท่ีน่าตื่เต้นและเร้าใจท่ีสุดเมืองหน่ึงในเอเชีย

ตั้งแต่การเริ่มต้นในรัฐแอลเอ ในปีพ.ศ. 2545 KOI ไดเ้ป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในนามของท่ีท่ีทุกคนจะต้องไปเพื่อล้ิมลองอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ใน ลอสแอนเจลลิส, นิวยอร์ค, ลาส เวกัส, กรุงเทพมหานคร และ อาบูดาบีKOI ไดส้ ร้างช่ือเสยี งของ ตัวเองให้เป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจร้านอาหารและสถานท่ีให้ความบันเทิงระดับโลก โดยการคิด คอนเซปท่ีมีเอกลักษณ์และ ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าระดับสูงได้อย่างไร้ท่ีติ

ด้วยบรรยากาศท่ีน่าประทับใจไม่น้อยไปกว่าเมนูอาหาร KOI นําเสนอไลฟ์สไตล์และประสบการณ์การรับประทานอาหารใน ร้านท่ีไมซ้ำใครให้กับลูกค้าคอนเซปของร้านสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเจ้าของธุรกิจ Nick Haque (นิค เฮค) ในลอสแอนเจลลิ สท่ีKOI ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การทานอาหารแบบหรูหราสำหรับยุคสมัยใหม่ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบของห้อง อาหารญ่ีปุ่นท่ีดีท่ีสุดท่ีลงตัวกับความมีชีวติ ชีวาของเมืองแห่งลอสแอนเจลลิส

วิถีชีวิต ท่ีมีสเน่ห์ของญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้ Feng Shui (เฟิง ชุ่ย ) สำหรับดีไซน์ของร้าน KOI ทำให้ฝูงชนใน แอล เอ ตกตะลึงและกลายมาเป็นท่ีพูดถึงในแวดวงคนท่ีมีช่ือเสียงในฮอลลีวูด รวมไปถึงดาราอย่าง Leonardo DiCaprio, George Clooney, Madonna และ Jennifer Lopez

นำความสำเร็จน้ีมาต่อยอด Nick และน้องชายของเขา Ron Haque Sikder และ Rick Haque Sikder เปิดตัวร้านแรก ของ KOI ของกรุงเทพในพื้นท่ีสุขุมวิท เมื่อปีพ.ศ. 2548 ด้วยความเป็นศูนย์รวมของหลากหลายเชื่อชาติและวัฒนธรรม กรุงเทพฯจึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปิดตัวครั้งแรกของ KOI ในทวีปเอเชียท่ีได้มีฐานลูกค้าประจำ ซึ่งรวมไปถึงระดับผู้บริหารและผู้มีช่ือเสียงในสังคมไทย

KOI สาขาใหม่ที่อาคารสาทรแสควร์ – ตั้งอยู่ในเขตท่ีโด่งดังท่ีสุดของกรุงเทพ – เป็นท่ีรู้จักด้วยดีไซน์ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติท่ีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน แต่ลูกค้ายังคงได้มองเห็นวิวของเส้นขอบฟ้าของเมืองหลวงแห่งประเทศไทย ท่ีร้านอาหาร KOI ลูกคา้สามารถทานอาหารญ่ีปุ่นสไตล์แคลิฟอร์เนียรสเลิศท่ีถูกดีไซน์มาโดยเชฟมืออาชีพจากลอส แอนเจลลิส และปรุงด้วยส่วนประกอบท่ีสดใหม่ที่คัดสรรคุณภาพท่ีดีท่ีสุดมาแล้วเท่านั่น

แนะนําให้จองโต๊ะล่วงหน้า เวลาให้บริการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ 11:30 น.- 15:00 น. และอาหารค่ำ 18:00 น.- 02:00 น.

เก่ียวกับร้านอาหาร KOI และ เล้านจ์

ร้านอาหาร KOI และ เล้านจ์เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีมีการผสมผสานรสชาติโปรดของชาวแคลิฟอร์เนียลงไปจนได้รสชาติท่ี เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว พร้อมประสบการณ์การรับประทานอาหารท่ีหรูหรา นอกจากน้ี The Club@KOI ยังเปิดให้ บริการแก่ลูกค้าท่ีอยากยืดเวลาแห่งความสุขและลูกค้าท่ีกำลังมองหาท่ีเหมาะกับการสังสรรค์ร้านอาหาร KOI ในย่านสาทร นําเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยและเครี่องดื่ม รวมไปถึงดนตรีท่ีสามารถสร้างความครื้นเครงภายใต้บรรยากาศท่ีสวยงาม ของเส้นขอบฟ้าของเมืองกรุงเทพมหานคร

จากการเปิดตัวครั้งแรกท่ีลอสแอนเจลิสในปี 2545 KOI Group ไดเ้ผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ในดา้นอาหารญี่ปุ่นท่ีมี ความทันสมัยใน นิวยอร์ก, ลาสเวกัส, อาบูดาบี, และกรุงเทพ ไดเ้ป็นท่ีนิยมของแขกชัน้ นําและนักธุรกิจชัน้ สูงทั่วโลก

แนะนําให้จองโต๊ะล่วงหน้า
ข้อมูลติดต่อสำหรับการจองโต๊ะ: 02 036 8899  / hostess@koirestaurantbkk.com / reservation@theclubatkoi.com

เวลาให้บริการ: จันทร์- เสาร์ ม้ือเท่ียง 11:30 – 14:30 น. ทุกวัน
                                         ม้ือคํ่า 18.00 – Late
เว็บไซต์หลัก: www.koirestaurantbkk.com
หน้าเฟซบุ้ค : : www.facebook.com/koirestaurantbkk 
หน้าอินสตาแกรม: @koirestaurantsathorn
เว็บไซต์ของ Club: www.theclubatkoi.com

Share This

Visit Website