วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

ที่ตั้ง ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
วันนี้ จขบ.จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมและนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่จ. สระบุรีค่ะ
ที่ได้ชื่อว่า เป็นพุทธสถานสำคัญ ที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุ
บำรุง และเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์

ปูชนียสถานแห่งนี้มีสิ่งที่สำคัญคือ "รอยพระพุทธบาท" ที่ประทับไว้ใน
แผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ ๑๐๘ ประการ จึงโปรดให้สร้าง
มณฑปชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้ ต่อมาได้มีการก่อสร้างต่อเติมอีกหลายรัชสมัย

ดังนั้นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นสะดุดตาผู้มาท่องเที่ยว คือ พระมณฑป 
เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเป็นมณฑปฐานสูง มีเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น 
มุงกระเบื้องเคลือบสีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง 
ปิดทองประดับกระจกโดยรอบ ฝาผนังด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็น รูปเทพพนม 
และ พุ่มข้าวบิณฑ์ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่บนยอดเขาพระพุทธบาท 

รูปภาพเพิ่มเติม

Share This

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.